Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden - v8
horlogedirect 07-04-2011
HorlogeDirect

Slijkschelp 13, 1112 CV Diemen

telefoonnr. 06 23 367 826

Ingeschreven bij de K.v.K. Amsterdam nr. 33180360

Bankrelatie: Rabobank Diemen rek.nr. 39.36.54.958

BTW-nr. NL1259.47.513.B.01

HorlogeDirect is een initiatief van, en eigendom van Dhr. H.J. de Bok.

Artikel 2 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van de Stichting Webshop Keurmerk

en producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf

en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

3. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten

van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer fysiek in elkaars nabijheid zijn,

zoals (maar niet beperkt tot) per fax, telefoon en internet;

4. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij, in het kader van een door de

verkoper of dienstverlener (ondernemer) georganiseerd systeem voor verkoop of

dienstverlening op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de

overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor

communicatie op afstand;

5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien

van de overeenkomst op afstand;

6. Bedenktijd: de periode waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn

herroepingsrecht;

7. Dag: kalenderdag;

8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een aantal producten en/of

diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting over een langere periode verdeeld

is;

9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om

informatie die aan hem/haar persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige

raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 3 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst

op afstand tussen ondernemer en consument en op elk aanbod van de ondernemer.

2. Alvorens de overeenkomst op afstand wordt gesloten, stelt de ondernemer de tekst van deze

algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar. Wanneer het niet mogelijk is de

algemene voorwaarden op voorhand beschikbaar te stellen zal de ondernemer voordat de

overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangegeven dat de consument de algemene

voorwaarden kan inzien en dat deze op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk gratis

worden toegezonden. Ook kan de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische

weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de

consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame

gegevensdrager. Wanneer dit niet mogelijk, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt

gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg

kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg

of op andere wijze gratis zullen worden toegezonden.

3. Indien naast deze algemene voorwaarden tevens bepaalde product- of

dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede lid van overeenkomstige

toepassing en kan de consument zich, indien sprake is van tegenstrijdige (algemene)

voorwaarden, steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem/haar het meest

gunstig is.

1 of 5
Artikel 4 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van

het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden, met inachtneming van het

bepaalde in lid 6 van dit artikel.

2. De ondernemer bevestigt onmiddellijk langs elektronische weg de ontvangst van de

aanvaarding van het aanbod indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft

aanvaard. Tot het moment dat de ontvangst van deze aanvaarding door de ondernemer niet is

bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. De ondernemer treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging

van de elektronische overdracht van data voor het geval de consument het aanbod langs

elektronische weg heeft aanvaard. De ondernemer zal passende veiligheidsmaatregelen in acht

nemen indien de consument elektronisch kan betalen. In dat kader zal de ondernemer zorgen

voor een veilige webomgeving.

4. Aan de consument zal de ondernemer bij het product of dienst meezenden de volgende

informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke

manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten

terecht kan;

b. de voorwaarden voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur

heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

c. de in artikel 5 lid 3 opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze

gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;

d. de informatie over de garanties en service na aankoop;

e. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht

gebruik kan maken of een duidelijke melding met betrekking tot het uitgesloten zijn van het

herroepingsrecht;

5. De bepaling in lid 4 is alleen van toepassing op de eerste levering indien de ondernemer

zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten;

6. De ondernemer kan zich (uiteraard binnen de grenzen van de wet) op de hoogte stellen of

de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en

factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand.

Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst

niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan

de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 5 - Het aanbod

1. De ondernemer zal het nadrukkelijk vermelden indien een aanbod een beperkte

geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt.

2. Het aanbod bevat een volledige, nauwkeurige en gedetailleerde omschrijving van de

aangeboden producten en/of diensten, zodat de consument het product/dienst goed kan

beoordelen. Indien bij het aanbod afbeeldingen worden gebruikt moeten deze

waarheidsgetrouwe afbeeldingen van de aangeboden producten en/of diensten zijn.

Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod, waarbij voor een consument direct duidelijk

kan zijn dat sprake is van een vergissing of fout, binden de ondernemer niet.

3. Bij een aanbod vermeldt de ondernemer duidelijk wat de rechten en plichten van een

consument zijn indien het aanbod wordt aanvaard. Van belang zijn daarbij de

- prijs inclusief belastingen;

- kosten van aflevering indien van toepassing;

- wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en hoe de consument deze tot stand kan

laten komen;

- wijze van aflevering, betaling of uitvoering van de overeenkomst;

- de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet

gewilde handelingen op de hoogte kan raken, alsmede de wijze waarop hij deze kan

herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;

- de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

- de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de

consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en

- de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt

tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

- het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

- indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze door

de consument kan worden geraadpleegd;

- de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van

de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het

basistarief;

- termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de periode voor het gestand doen van de

2 of 5
prijs;

Artikel 6 - De prijs

1. Alle prijzen van aangeboden producten of diensten zijn prijzen inclusief BTW. Er kan in

het aanbod geen sprake zijn van verborgen extra kosten zoals belastingen (BTW),

verpakkings- of verzendkosten. Indien deze kosten van toepassing zijn dienen deze duidelijk

bij het aanbod te worden vermeld.

2. De prijzen van de aangeboden producten en/of diensten worden niet verhoogd gedurende

de in het aanbod vermelde geldigheidsduur, behoudens prijswijzigingen als gevolg van

veranderingen in BTW-tarieven.

3. Indien sprake is van producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan

schommelingen op de financiële markt waar de ondernemer geen invloed op heeft kan de

ondernemer, in afwijking van het vorige lid, de product/dienst met variabele prijzen

aanbieden, mits door de ondernemer duidelijk bij het aanbod wordt vermeld dat sprake kan

zijn van deze schommelingen en dat de prijzen richtprijzen zijn.

4. Prijsverhogingen binnen drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn niet

toegestaan tenzij zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

5. Prijsverhogingen vanaf drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn niet

toegestaan tenzij de ondernemer dit bedongen heeft deze het gevolg zijn van wettelijke

regelingen of bepalingen danwel de consument de mogelijkheid heeft de overeenkomst op te

zeggen op het moment dat sprake is van een prijsverhoging.

Artikel 7 – Betaling

1. De door de consument verschuldigde bedragen dienen, tenzij anders is overeengekomen, te

worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een

overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van stukken met

betrekking tot die dienst.

2. Indien sprake is van non- of wanbetaling door de consument kan de ondernemer, tenzij dat

wettelijk beperkt is, redelijk gemaakte kosten bij de consument in rekening brengen mits

zulks vooraf aan de consument is medegedeeld.

3. Eventuele onjuistheden in de verstrekte of vermelde betaalgegevens dienen onmiddellijk

door de consument aan de ondernemer te worden medegedeeld.

4. In algemene voorwaarden mag bij de verkoop van producten aan consumenten nooit een

vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Vooruitbetaling van meer dan 50% mag

wel overeengekomen worden. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen

enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst

voordat de afgesproken vooruitbetaling is verricht.

Artikel 8 - Herroepingsrecht bij levering van producten

1. De consument heeft bij de aankoop van producten gedurende minstens veertien dagen

vanaf de dag van ontvangst van het product door of namens de consument de mogelijkheid de

overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.

2. Indien de consument van het herroepingsrecht gebruik wil maken dient deze het product

slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen

beoordelen of de consument het product wenst te behouden. Gedurende deze termijn zal de

consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument zal het

product met alle geleverde toebehoren en, voor zover mogelijk, in de originele staat en

verpakking aan de ondernemer retourneren, volgens de door de ondernemer aangegeven

redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 9 - Herroepingsrecht bij levering van diensten

1. De consument heeft bij de levering van diensten gedurende ten minste veertien dagen,

ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst, de mogelijkheid de overeenkomst

zonder opgave van redenen te ontbinden.

2. De consument zal de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter

zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies om gebruik te maken van zijn

herroepingsrecht opvolgen.

Artikel 10 - Kosten in geval van herroeping

1. Als de consument gebruik maakt van het herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten

van terugzending voor diens rekening.

2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig

mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 11 - Uitsluiting herroepingsrecht

1. Het herroepingsrecht kan alleen door de ondernemer worden uitgesloten indien de

ondernemer dit duidelijk in het aanbod en tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft

vermeld.

2. Het uitsluiten van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a die snel kunnen bederven of verouderen;

b) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

3 of 5
c) voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling

heeft verbroken.

d) voor losse kranten en tijdschriften;

e) die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de

consument;

f) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de

ondernemer geen invloed heeft;

g) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

3. Uitsluiting van het herroepingsrecht bij diensten is mogelijk:

c) bij weddenschappen en loterijen.

b) bij diensten waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is

begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

c) betreffende vervoer, vervoer, restaurantbedrijf, logies of vrijetijdsbesteding te verrichten op

een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

Artikel 12 - Duurtransacties

1. Bij een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan kan de consument altijd

opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een

opzegtermijn van ten hoogste één maand.

2. De maximale looptijd bij een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan bedraagt

twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst

op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een

overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de

overeenkomst maximaal één maand bedragen.

Artikel 13 - Levering en uitvoering

1. Bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten, alsmede bij

de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten zal de ondernemer de grootst

mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen.

2. De ondernemer erkent elektronische communicatie en zal de geldigheid of het juridisch

effect daarvan niet ontzeggen vanwege het enkele feit dat de communicatie elektronisch is.

3. Indien levering van een besteld product blijvend onmogelijk blijkt te zijn, zal de

ondernemer zich inspannen om een vervangend vergelijkbaar artikel beschikbaar te stellen.

Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een

vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet

worden uitgesloten en is de consument vrij de overeenkomst te ontbinden, waarbij de kosten

van een eventuele retourzending voor rekening van de ondernemer komen.

4. Tenzij uitdrukkelijk anders is afgesproken berust het risico van vermissing en/of

beschadiging van producten tot het moment van bezorging aan de consument bij de

ondernemer.

5. Het adres dat de consument aan de ondernemer heeft medegedeeld geldt als plaats van

levering.

5. De ondernemer zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen

30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken, met inachtneming van

het gestelde in artikel 5. Indien sprake is van vertraging bij de bezorging, of als een bestelling

niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk

één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. In een dergelijk geval heeft een

consument het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en een recht op

eventuele schadevergoeding.

6. In geval van ontbinding op grond van het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de

consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding,

terugbetalen.

Artikel 14 – Garantie

Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling kan de

rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van

de verplichtingen van de ondernemer ten opzichte van de consument heeft op grond van de

wet en/of de overeenkomst op afstand niet beperken of terzijde stellen.

Artikel 15 –Conformiteit

De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst,

de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van bruikbaarheid en/of

deugdelijkheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande

wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 16 – Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en

behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de

consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden

4 of 5
ingediend bij de ondernemer.

3. De ondernemer zal ingediende klachten zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen

een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst, behandelen en

beantwoorden. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de

ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een

indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten

.

4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan worden

ingediend via een klachtenformulier op de website van de Stichting Webshop Keurmerk

(http://www.keurmerk.info) nadat de klacht is ingediend bij de ondernemer en getracht is tot

een oplossing te komen. De bij de Stichting ingediende klacht zal worden doorgestuurd naar

de ondernemer teneinde deze in de gelegenheid te stellen de klacht alsnog op te lossen dan

wel het standpunt aan de Stichting kenbaar te maken. Indien de klacht niet in onderling

overleg kan worden opgelost zal de Stichting Webshop Keurmerk trachten te bemiddelen. Een

klacht wordt door de Stichting Webshop Keurmerk slechts in behandeling genomen, indien de

consument zijn klacht eerst binnen redelijke tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.

Artikel 17 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten

nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige

wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op

een duurzame gegevensdrager.

Artikel 18 - Wijziging van de algemene voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk

Wijzigingen in deze voorwaarden zijn pas van kracht nadat deze op de juiste wijze zijn

gepubliceerd. Bij wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod genieten de voor de

consument meest gunstige bepaling(en) voorrang.

Artikel 19 – Toepasselijk Recht

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene

voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Laatst gewijzigd 9 september 2009

5 of 5(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2010 - 2024 HORLOGEDIRECT dappermarkt amsterdam | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel